BFF là gì? Nghĩa của từ bff

BFF là gì?

BFF“Best Friends Forever” trong tiếng Anh.

BFF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BFF“Best Friends Forever”.

Best Friends Forever: Bạn tốt mãi mãi.

Giải thích ý nghĩa của BFF

BFF có nghĩa “Best Friends Forever”, dịch sang tiếng Việt là “Bạn tốt mãi mãi”.