BFI là gì? Nghĩa của từ bfi

BFI là gì?

BFI“British Film Institute” trong tiếng Anh.

BFI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BFI“British Film Institute”.

British Film Institute: Viện phim Anh.

Giải thích ý nghĩa của BFI

BFI có nghĩa “British Film Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Viện phim Anh”.