BFR là gì? Nghĩa của từ bfr

BFR là gì?

BFR“Biennial Flight Review” trong tiếng Anh.

BFR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BFR“Biennial Flight Review”.

Biennial Flight Review: Đánh giá chuyến bay hai năm một lần.

Một số kiểu BFR viết tắt khác:

Brominated Flame Retardant: Chất chống cháy brom hóa.

Giải thích ý nghĩa của BFR

BFR có nghĩa “Biennial Flight Review”, dịch sang tiếng Việt là “Đánh giá chuyến bay hai năm một lần”.