BFSA là gì? Nghĩa của từ bfsa

BFSA là gì?

BFSA“Blue Force Situation Awareness” trong tiếng Anh.

BFSA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BFSA“Blue Force Situation Awareness”.

Blue Force Situation Awareness: Nhận thức về tình huống của Lực lượng Xanh.

Giải thích ý nghĩa của BFSA

BFSA có nghĩa “Blue Force Situation Awareness”, dịch sang tiếng Việt là “Nhận thức về tình huống của Lực lượng Xanh”.