BFT là gì? Nghĩa của từ bft

BFT là gì?

BFT“Blue Force Tracking” trong tiếng Anh.

BFT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BFT“Blue Force Tracking”.

Blue Force Tracking: Theo dõi Lực lượng Xanh.

Giải thích ý nghĩa của BFT

BFT có nghĩa “Blue Force Tracking”, dịch sang tiếng Việt là “Theo dõi Lực lượng Xanh”.