BFX là gì? Nghĩa của từ bfx

BFX là gì?

BFX“Bioinformatics” trong tiếng Anh.

BFX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BFX“Bioinformatics”.

Bioinformatics: Tin sinh học.

Giải thích ý nghĩa của BFX

BFX có nghĩa “Bioinformatics”, dịch sang tiếng Việt là “Tin sinh học”.