BGD là gì? Nghĩa của từ bgd

BGD là gì?

BGD“Bộ Giáo dục” trong tiếng Việt, “Bangladesh” trong tiếng Anh.

BGD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BGD“Bộ Giáo dục”, “Bangladesh”.

Bộ Giáo dục.

Bangladesh: Bangladesh.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của BGD

VIỆT NGỮ.

BGD có nghĩa “Bộ Giáo dục” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

BGD có nghĩa “Bangladesh”, dịch sang tiếng Việt là “Bangladesh”.