BGDĐT là gì? Nghĩa của từ bgdđt

BGDĐT là gì?

BGDĐT“Bộ Giáo dục và Đào tạo” trong tiếng Việt.

BGDĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BGDĐT“Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giải thích ý nghĩa của BGDĐT

BGDĐT có nghĩa “Bộ Giáo dục và Đào tạo” trong tiếng Việt.