BGN là gì? Nghĩa của từ bgn

BGN là gì?

BGN“Board on Geographic Names” trong tiếng Anh.

BGN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BGN“Board on Geographic Names”.

Board on Geographic Names: Board on Geographic Names.
US.

Một số kiểu BGN viết tắt khác:

Bulgarian lev: Đồng lev của Bungari.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của BGN

BGN có nghĩa “Board on Geographic Names”, dịch sang tiếng Việt là “Board on Geographic Names”.