BGR là gì? Nghĩa của từ bgr

BGR là gì?

BGR“Bulgaria” trong tiếng Anh.

BGR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BGR“Bulgaria”.

Bulgaria: Bungari.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của BGR

BGR có nghĩa “Bulgaria”, dịch sang tiếng Việt là “Bungari”.