BHV là gì? Nghĩa của từ bhv

BHV là gì?

BHV“Bảo hành vàng” trong tiếng Việt.

BHV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BHV“Bảo hành vàng”.

Bảo hành vàng.

Giải thích ý nghĩa của BHV

BHV có nghĩa “Bảo hành vàng” trong tiếng Việt.