BHXH là gì? Nghĩa của từ bhxh

BHXH là gì?

BHXH“Bảo hiểm xã hội” trong tiếng Việt.

BHXH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BHXH“Bảo hiểm xã hội”.

Bảo hiểm xã hội.

Giải thích ý nghĩa của BHXH

BHXH có nghĩa “Bảo hiểm xã hội” trong tiếng Việt.