BID là gì? Nghĩa của từ bid

BID là gì?

BID“Bis in die” trong tiếng Anh.

BID là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BID“Bis in die”.

Bis in die: Bis in die.
tiếng Latinh, "hai lần một ngày".

Giải thích ý nghĩa của BID

BID có nghĩa “Bis in die”, dịch sang tiếng Việt là “Bis in die”.