BIDST là gì? Nghĩa của từ bidst

BIDST là gì?

BIDST“British Institute of Dental and Surgical Technologists” trong tiếng Anh.

BIDST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BIDST“British Institute of Dental and Surgical Technologists”.

British Institute of Dental and Surgical Technologists: Viện nha khoa và công nghệ phẫu thuật của Anh.

Giải thích ý nghĩa của BIDST

BIDST có nghĩa “British Institute of Dental and Surgical Technologists”, dịch sang tiếng Việt là “Viện nha khoa và công nghệ phẫu thuật của Anh”.