BIDV là gì? Nghĩa của từ bidv

BIDV là gì?

BIDV“Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam” trong tiếng Anh.

BIDV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BIDV“Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam”.

Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Giải thích ý nghĩa của BIDV

BIDV có nghĩa “Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam”.