BIOS là gì? Nghĩa của từ bios

BIOS là gì?

BIOS“Basic Input/Output System” trong tiếng Anh.

BIOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BIOS“Basic Input/Output System”.

Basic Input/Output System: Hệ thống nhập / xuất cơ bản.

Một số kiểu BIOS viết tắt khác:

British Institute of Organ Studies: Viện Nghiên cứu Nội tạng của Anh.

Giải thích ý nghĩa của BIOS

BIOS có nghĩa “Basic Input/Output System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống nhập / xuất cơ bản”.