BIP là gì? Nghĩa của từ bip

BIP là gì?

BIP“Battlefield Interoperability Programme” trong tiếng Anh.

BIP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BIP“Battlefield Interoperability Programme”.

Battlefield Interoperability Programme: Chương trình Khả năng Tương tác Chiến trường.
tổ tiên của MIP.

Một số kiểu BIP viết tắt khác:

Broadcast incremental power algorithm: Quảng bá thuật toán công suất tăng dần.

Giải thích ý nghĩa của BIP

BIP có nghĩa “Battlefield Interoperability Programme”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình Khả năng Tương tác Chiến trường”.