BISC là gì? Nghĩa của từ bisc

BISC là gì?

BISC“Bader International Study Centre” trong tiếng Anh.

BISC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BISC“Bader International Study Centre”.

Bader International Study Centre: Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Bader.

Một số kiểu BISC viết tắt khác:

British International School, Cairo: Trường quốc tế Anh, Cairo.

British International School of Charlotte: Trường quốc tế Charlotte của Anh.

British Iron & Steel Corporation: Tập đoàn sắt & thép của Anh.

Ballot Initiative Strategy Center: Trung tâm Chiến lược Sáng kiến ​​Lá phiếu.

Giải thích ý nghĩa của BISC

BISC có nghĩa “Bader International Study Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Bader”.