BISEPS là gì? Nghĩa của từ biseps

BISEPS là gì?

BISEPS“Battlefield Identification System Environment Performance Simulation” trong tiếng Anh.

BISEPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BISEPS“Battlefield Identification System Environment Performance Simulation”.

Battlefield Identification System Environment Performance Simulation: Mô phỏng Hiệu suất Môi trường Hệ thống Nhận dạng Chiến trường.

Giải thích ý nghĩa của BISEPS

BISEPS có nghĩa “Battlefield Identification System Environment Performance Simulation”, dịch sang tiếng Việt là “Mô phỏng Hiệu suất Môi trường Hệ thống Nhận dạng Chiến trường”.