BIT là gì? Nghĩa của từ bit

BIT là gì?

BIT“Bilateral Investment Treaty” trong tiếng Anh.

BIT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BIT“Bilateral Investment Treaty”.

Bilateral Investment Treaty: Hiệp ước đầu tư song phương.

Một số kiểu BIT viết tắt khác:

Built-In Test: Kiểm tra tích hợp.

Giải thích ý nghĩa của BIT

BIT có nghĩa “Bilateral Investment Treaty”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp ước đầu tư song phương”.