BITE là gì? Nghĩa của từ bite

BITE là gì?

BITE“Built-In Test Equipment” trong tiếng Anh.

BITE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BITE“Built-In Test Equipment”.

Built-In Test Equipment: Thiết bị kiểm tra tích hợp.

Giải thích ý nghĩa của BITE

BITE có nghĩa “Built-In Test Equipment”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị kiểm tra tích hợp”.