BJP là gì? Nghĩa của từ bjp

BJP là gì?

BJP“Bharatiya Janata Party” trong tiếng Anh.

BJP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BJP“Bharatiya Janata Party”.

Bharatiya Janata Party: Đảng Bharatiya Janata.
Đảng Nhân dân Ấn Độ.

Giải thích ý nghĩa của BJP

BJP có nghĩa “Bharatiya Janata Party”, dịch sang tiếng Việt là “Đảng Bharatiya Janata”.