BKN là gì? Nghĩa của từ bkn

BKN là gì?

BKN“Broken Sky” trong tiếng Anh.

BKN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BKN“Broken Sky”.

Broken Sky: Bầu trời bị hỏng.
Mã METAR.

Giải thích ý nghĩa của BKN

BKN có nghĩa “Broken Sky”, dịch sang tiếng Việt là “Bầu trời bị hỏng”.