BLDU là gì? Nghĩa của từ bldu

BLDU là gì?

BLDU“Blowing Dust” trong tiếng Anh.

BLDU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BLDU“Blowing Dust”.

Blowing Dust: Bụi thổi.
Mã METAR.

Giải thích ý nghĩa của BLDU

BLDU có nghĩa “Blowing Dust”, dịch sang tiếng Việt là “Bụi thổi”.