BLOB là gì? Nghĩa của từ blob

BLOB là gì?

BLOB“Binary Large OBject” trong tiếng Anh.

BLOB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BLOB“Binary Large OBject”.

Binary Large OBject: Đối tượng lớn nhị phân.

Giải thích ý nghĩa của BLOB

BLOB có nghĩa “Binary Large OBject”, dịch sang tiếng Việt là “Đối tượng lớn nhị phân”.