BLR là gì? Nghĩa của từ blr

BLR là gì?

BLR“Belarus” trong tiếng Anh.

BLR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BLR“Belarus”.

Belarus: Belarus.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của BLR

BLR có nghĩa “Belarus”, dịch sang tiếng Việt là “Belarus”.