BLUFOR là gì? Nghĩa của từ blufor

BLUFOR là gì?

BLUFOR“Blue Force” trong tiếng Anh.

BLUFOR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BLUFOR“Blue Force”.

Blue Force: Lực lượng Xanh.
quân sự.

Giải thích ý nghĩa của BLUFOR

BLUFOR có nghĩa “Blue Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng Xanh”.