BLUI là gì? Nghĩa của từ blui

BLUI là gì?

BLUI“Body Language User Interface” trong tiếng Anh.

BLUI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BLUI“Body Language User Interface”.

Body Language User Interface: Giao diện người dùng ngôn ngữ cơ thể.

Giải thích ý nghĩa của BLUI

BLUI có nghĩa “Body Language User Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện người dùng ngôn ngữ cơ thể”.