BLZ là gì? Nghĩa của từ blz

BLZ là gì?

BLZ“Belize” trong tiếng Anh.

BLZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BLZ“Belize”.

Belize: Belize.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của BLZ

BLZ có nghĩa “Belize”, dịch sang tiếng Việt là “Belize”.