BMA là gì? Nghĩa của từ bma

BMA là gì?

BMA“British Medical Association” trong tiếng Anh.

BMA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BMA“British Medical Association”.

British Medical Association: Hiệp hội Y khoa Anh.

Giải thích ý nghĩa của BMA

BMA có nghĩa “British Medical Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Y khoa Anh”.