BMDG là gì? Nghĩa của từ bmdg

BMDG là gì?

BMDG“British Military Doctrine Group” trong tiếng Anh.

BMDG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BMDG“British Military Doctrine Group”.

British Military Doctrine Group: Nhóm Học thuyết Quân sự Anh.

Giải thích ý nghĩa của BMDG

BMDG có nghĩa “British Military Doctrine Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm Học thuyết Quân sự Anh”.