BME là gì? Nghĩa của từ bme

BME là gì?

BME“Biomedical Engineering” trong tiếng Anh.

BME là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BME“Biomedical Engineering”.

Biomedical Engineering: Kỹ thuật y sinh.

Một số kiểu BME viết tắt khác:

Black and Minority Ethnic group: Dân tộc Da đen và Dân tộc thiểu số.

Body Modification E-zine: Chỉnh sửa cơ thể E-zine.

Giải thích ý nghĩa của BME

BME có nghĩa “Biomedical Engineering”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ thuật y sinh”.