BMI là gì? Nghĩa của từ bmi

BMI là gì?

BMI“Body Mass Index” trong tiếng Anh.

BMI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BMI“Body Mass Index”.

Body Mass Index: Chỉ số khối cơ thể.

Một số kiểu BMI viết tắt khác:

Broadcast Music Incorporated: Broadcast Music Incorporated.

Giải thích ý nghĩa của BMI

BMI có nghĩa “Body Mass Index”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số khối cơ thể”.