BML là gì? Nghĩa của từ bml

BML là gì?

BML“Battle Management Language” trong tiếng Anh.

BML là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BML“Battle Management Language”.

Battle Management Language: Ngôn ngữ quản lý trận chiến.

Giải thích ý nghĩa của BML

BML có nghĩa “Battle Management Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ quản lý trận chiến”.