BMR là gì? Nghĩa của từ bmr

BMR là gì?

BMR“Basal Metabolic Rate” trong tiếng Anh.

BMR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BMR“Basal Metabolic Rate”.

Basal Metabolic Rate: Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản.

Giải thích ý nghĩa của BMR

BMR có nghĩa “Basal Metabolic Rate”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản”.