BOW là gì? Nghĩa của từ bow

BOW là gì?

BOW“Bio-Organic Weapon” trong tiếng Anh.

BOW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BOW“Bio-Organic Weapon”.

Bio-Organic Weapon: Vũ khí hữu cơ sinh học.

Một số kiểu BOW viết tắt khác:

Bag Of Waters: Túi nước.

Bartow Municipal Airport: Sân bay thành phố Bartow.

Basic Operating Weight: Trọng lượng vận hành cơ bản.

Giải thích ý nghĩa của BOW

BOW có nghĩa “Bio-Organic Weapon”, dịch sang tiếng Việt là “Vũ khí hữu cơ sinh học”.