BQL là gì? Nghĩa của từ bql

BQL là gì?

BQL“Ban quản lý” trong tiếng Việt.

BQL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BQL“Ban quản lý”.

Ban quản lý.

Giải thích ý nghĩa của BQL

BQL có nghĩa “Ban quản lý” trong tiếng Việt.