BSG là gì? Nghĩa của từ bsg

BSG là gì?

BSG“Blue supergiant” trong tiếng Anh.

BSG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BSG“Blue supergiant”.

Blue supergiant: Siêu khổng lồ xanh.
Thuật ngữ liên quan đến lĩnh vực thiên văn học, nó đề cập đến ngôi sao và phổ quang.

Một số kiểu BSG viết tắt khác:

Bournemouth School for Girls: Trường nữ sinh Bournemouth.

Borosilicate glass: Thủy tinh borosilicat.

Basigin.
Tên một protein ở người.

British Society of Gastroenterology: Hiệp hội tiêu hóa Anh.

Giải thích ý nghĩa của BSG

BSG có nghĩa “Blue supergiant”, dịch sang tiếng Việt là “Siêu khổng lồ xanh”.