BTS là gì? Nghĩa của từ bts

BTS là gì?

BTS“Ban tuyển sinh” trong tiếng Việt.

BTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BTS“Ban tuyển sinh”.

Ban tuyển sinh.

Giải thích ý nghĩa của BTS

BTS có nghĩa “Ban tuyển sinh” trong tiếng Việt.