BTV là gì? Nghĩa của từ btv

BTV là gì?

BTV“Biên tập viên” trong tiếng Việt.

BTV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BTV“Biên tập viên”.

Biên tập viên.

Giải thích ý nghĩa của BTV

BTV có nghĩa “Biên tập viên” trong tiếng Việt.