BTVH là gì? Nghĩa của từ btvh

BTVH là gì?

BTVH“Bổ túc văn hóa” trong tiếng Việt.

BTVH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BTVH“Bổ túc văn hóa”.

Bổ túc văn hóa.

Giải thích ý nghĩa của BTVH

BTVH có nghĩa “Bổ túc văn hóa” trong tiếng Việt.