BUH là gì? Nghĩa của từ buh

BUH là gì?

BUH“Boston Urban Hospitality” trong tiếng Anh.

BUH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BUH“Boston Urban Hospitality”.

Boston Urban Hospitality: Lòng hiếu khách của đô thị Boston.

Một số kiểu BUH viết tắt khác:

Bucharest.

Burhar railway station: Ga xe lửa Burhar.

Giải thích ý nghĩa của BUH

BUH có nghĩa “Boston Urban Hospitality”, dịch sang tiếng Việt là “Lòng hiếu khách của đô thị Boston”.