CANOLA là gì? Nghĩa của từ canola

CANOLA là gì?

CANOLA“Canadian oil, low acid” trong tiếng Anh.

CANOLA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CANOLA“Canadian oil, low acid”.

Canadian oil, low acid: Dầu Canada, axit thấp.

Giải thích ý nghĩa của CANOLA

CANOLA có nghĩa “Canadian oil, low acid”, dịch sang tiếng Việt là “Dầu Canada, axit thấp”.