CARR là gì? Nghĩa của từ carr

CARR là gì?

CARR“Centre for the Analysis of the Radical Right” trong tiếng Anh.

CARR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CARR“Centre for the Analysis of the Radical Right”.

Centre for the Analysis of the Radical Right: Trung tâm Phân tích Quyền Cấp tiến.

Một số kiểu CARR viết tắt khác:

Carrollton Railroad: Đường sắt Carrollton.

Giải thích ý nghĩa của CARR

CARR có nghĩa “Centre for the Analysis of the Radical Right”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Phân tích Quyền Cấp tiến”.