CASE là gì? Nghĩa của từ case

CASE là gì?

CASE“Computer-Aided Software Engineering” trong tiếng Anh.

CASE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CASE“Computer-Aided Software Engineering”.

Computer-Aided Software Engineering: Kỹ thuật phần mềm hỗ trợ máy tính.

Một số kiểu CASE viết tắt khác:

Cellular ammunition storage equipment: Thiết bị lưu trữ đạn dược di động.

Giải thích ý nghĩa của CASE

CASE có nghĩa “Computer-Aided Software Engineering”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ thuật phần mềm hỗ trợ máy tính”.