CASS là gì? Nghĩa của từ cass

CASS là gì?

CASS“Command Activated Sonobuoy System” trong tiếng Anh.

CASS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CASS“Command Activated Sonobuoy System”.

Command Activated Sonobuoy System: Hệ thống Sonobuoy Kích hoạt Lệnh.

Giải thích ý nghĩa của CASS

CASS có nghĩa “Command Activated Sonobuoy System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống Sonobuoy Kích hoạt Lệnh”.