CATK là gì? Nghĩa của từ catk

CATK là gì?

CATK“Counterattack” trong tiếng Anh.

CATK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CATK“Counterattack”.

Counterattack: Phản công.

Giải thích ý nghĩa của CATK

CATK có nghĩa “Counterattack”, dịch sang tiếng Việt là “Phản công”.