CB là gì? Nghĩa của từ cb

CB là gì?

CB“Cơ bản” trong tiếng Việt, “Citizens' Band radio” trong tiếng Anh.

CB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CB“Cơ bản”, “Citizens' Band radio”.

Cơ bản.

Citizens' Band radio: Đài phát thanh Công dân.

Một số kiểu CB viết tắt khác:

Cambodia: Campuchia.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Cán bộ.

Chế biến.

Giải thích ý nghĩa của CB

VIỆT NGỮ.

CB có nghĩa “Cơ bản” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

CB có nghĩa “Citizens' Band radio”, dịch sang tiếng Việt là “Đài phát thanh Công dân”.