CBGB là gì? Nghĩa của từ cbgb

CBGB là gì?

CBGB“Country, Blue Grass, and Blues” trong tiếng Anh.

CBGB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBGB“Country, Blue Grass, and Blues”.

Country, Blue Grass, and Blues: Country, Blue Grass và Blues.
hộp đêm cũ của Thành phố New York.

Giải thích ý nghĩa của CBGB

CBGB có nghĩa “Country, Blue Grass, and Blues”, dịch sang tiếng Việt là “Country, Blue Grass và Blues”.