CBM là gì? Nghĩa của từ cbm

CBM là gì?

CBM“Cubic Meters” trong tiếng Anh.

CBM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CBM“Cubic Meters”.

Cubic Meters: Mét khối.

Một số kiểu CBM viết tắt khác:

Canadian Baptist Ministries: Bộ Baptist Canada.

Commodore Business Machines: Máy kinh doanh Commodore.

Giải thích ý nghĩa của CBM

CBM có nghĩa “Cubic Meters”, dịch sang tiếng Việt là “Mét khối”.